نقش روزه سکوت از منظر مکتب سلامت محور در مطالعات و تحقیقات عمیق برای ایجاد فضاهاي مديريتي سالم ، ...
نقش روزه سکوت از منظر مکتب سلامت محور در مطالعات و تحقیقات عمیق برای ایجاد فضاهاي مديريتي سالم ، متعهد و پاسخگو ، ژرف نگري در مسائل علمي ، اجتماعي ، سياسي ، فرهنگي، صنفي و… پیام های تحلیل گرانه، خردمندانه، حکیمانه، خیر خواهانه را در سایت نظام ه ...
تولید دانش داخلی راه حل توسعه و رونق تولید

تولید دانش داخلی (پیروی از مکتب انقلابی) از مهمترین  ...
تولید دانش داخلی راه حل توسعه و رونق تولید تولید دانش داخلی (پیروی از مکتب انقلابی) از مهمترین نشانه های یک ملت انقلابی است که تحول در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… را به همراه دارد و مبری از هر نوع وابستگی است، در چنین ملتی، ملت و دولت ...
تعهد و حمایت نهادهای علمی و اجرایی هرملتی نسبت به منافع ملی نقطه شروع تولید دانش داخلی جهت حفظ ا ...
تعهد و حمایت نهادهای علمی و اجرایی هرملتی نسبت به منافع ملی نقطه شروع تولید دانش داخلی جهت حفظ امنیت ،ارتقاء و توسعه منافع ملی و زمینه ساز ارتباط سایر ملت ها برای بهره مندی از این دانش است و خود به به خود نیروی محرکه ای برای حفظ صنعت تجارت داخلی و بی ...
یاد یاران

www.nezamehadafmand.ir
یاد یاران www.nezamehadafmand.ir
شناخت و حقیقت قانون از منظر مکتب سلامت محور

فطرت در ابعاد مادی و معنوی همه امکانات را با توازُن ...
شناخت و حقیقت قانون از منظر مکتب سلامت محور فطرت در ابعاد مادی و معنوی همه امکانات را با توازُن و انطباق بر دستورات الهی بسیج نموده تا قدر و منزلت والای انسان را به منصه ظهور رساند. حروف و اعداد هم با توازُن و انطباق بر دستورات الهی ابزاری می شوند بر ...
خلاصه سوابق تحصيلي، پژوهشي و تجربیات سیدحسام سیدحسینی قهه

http://nezamehadafmand.ir/?p=38
خلاصه سوابق تحصيلي، پژوهشي و تجربیات سیدحسام سیدحسینی قهه http://nezamehadafmand.ir/?p=38
طرح گرافیکی چهل سالگی انقلاب اسلامی
طرح گرافیکی چهل سالگی انقلاب اسلامی
سردار شهید مراتی
سردار شهید مراتی
شهید مراتی
شهید مراتی
پاسداران حریم عشق
پاسداران حریم عشق